Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 25 de setembre
Política de privacitat
  |
 • Imprimeix la pàgina

Protecció de dades

En aquestà pàgina podeu accedir de forma àgil i ràpida a la informació relativa als tractaments de dades personals que duu a terme l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, així com consultar els drets que assisteixen les persones interessades per tal que puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

 

1. Activitats de tractament realitzades per l'Ajuntament de Plau-solità i Plegamans

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans és responsable de tots els tractaments de dades personals que faci en l'exercici de les seves funcions, competències i poders públics conferits mitjançant disposicions legals, en la prestació de serveis als ciutadans i, amb caràcter general, en tots els àmbits de gestió del municipi.

 

Els tractaments de dades personals que duu a terme l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es legitimen en les següents bases jurídiques:

 • Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
 • Compliment d'una obligació legal
 • Consentiment del/la ciutadà/na

 

2. Registre d'Activitats de Tractament

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans inventaria els tractaments de dades personals que duu a terme mitjançant el Registre d'Activitats de Tractament.

 

El Registre d'Activitats de Tractament conté actualment 16 tractaments i s'estructura d'acord als requqeriments de l'article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD):

 • Àmbit de tractament
 • Denominació de l'activitat de tractament
 • Finalitats del tractament
 • Categories d'interessats
 • Categories de dades personals
 • Dades de categories especials
 • Categories de destinataris de comunicacions
 • Transferències internacionals
 • Termini previst de conservació 
 • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

 

3. Temps de conservació de les dades

 

Amb caràcter general, les dades personals es conserven mentre siguin necessàries. Un cop vençut aquest termini, s'esborren o es bloquegen d'acord amb el que estableix la normativa.

 

 

4. Cessió de dades a tercers

 

La cessió o coimunicació de dades és un tractamet de dades que suposa revelar-les a una persona diferent del titular, és a dir, a un tercer a qui es dona accés a la informació, sempre que no tingui la mconsideració d'encarregat/ada del tractament.

 

Les dades recollides per l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans únicament es cedeixen o comuniquen a tercers si es compta amb el consentiment de la persona interessada o si està permès per la legislació vigents.

 

 

5. Drets sobre les dades de caràcter personal

 

La normativa de protecció de dades de caràcter personal reconeix a les persones interessades uns drets per tal que puguin exercir un control efectiu sobre les seves dades. Aquest drets són els següent:

 • Accés: permet sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
 • Rectificació: permet sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes
 • Cancel·lació/supressió (dret a l'oblit). permet demanar la supressió de les dades que afecten a l'interessat.
 • Limitació: permet so·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
 • Oposició. permet demanar a l'Ajuntament que es deixi d'utilitzar una dada determinada per un tractament concret 

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1 - 08184 Palau-solità i Plegamans

 

 

6. Contacte amb el/la delegat/ada de protecció de dades

 

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

 

Podeu consultar els vostres dubtes de com s'aplica la normativa de protecció de dades a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, al/la delegat/ada de protecció de dades utilitzant les dades de contacte següents:

Correu electrònic: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat

Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS; Diputació de Barcelona; Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta; Passeig de la Vall d’Hebron, 171; 08035 Barcelona

 

 

7. Presentació de reclamacions

 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.