Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

El primer termini per sol·licitar subvencions a la rehabilitació d'habitatges finalitza el 30 de juny

3 de juny de 2015Fins al 30 de juny és obert el primer termini per sol·licitar subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial, que atorga el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest primer termini és el que compta amb una major dotació pressupostària, 5 milions d'euros. A més d'aquest, s'han establert dos terminis més: de l'1 de juliol al 30 de setembre, d'una banda; i de l'1 d'octubre al 13 de novembre, de l'altra. Aquests dos últims terminis estan dotats amb 500.000€ cadascun.

 

Donat que Palau-solità i Plegamans no compta amb una Oficina Local d'Habitatge, els propietaris o els llogaters –aquests últims si són els promotors de les obres i compten amb autorització de la propietat- del municipi que vulguin optar a les subvencions han de presentar la sol·licitud i tota la documentació a l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Occidental (Terrassa) o a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Barcelona). Tota la documentació i els requisits que cal presentar es detallen en les bases reguladores de la resolució TES/559/2015 del 12 de març.

 

Les bases especifiquen els imports de les subvencions i els càlculs corresponents. La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. La quantia màxima és d'11.000€ per cada habitatge i per cada 100m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions. La quantia màxima de les subvencions per edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable de l'actuació. No obstant això, i de manera excepcional, en el cas d'actuacions per a la realització d'ajustos en matèria d'accessibilitat, es pot arribar fins al 50%.

 

Requisits dels edificis

Entre altres requisits, les subvencions s'atorguen, en general, a edificis plurifamiliars que comptin amb un mínim de 8 habitatges i que hagin estat construïts i acabats abans de l'any 1981. Com a mínim, el 70% de la superfície sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. A més, un mínim del 70% dels habitatges de l'edifici han de ser domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.

 

No obstant això, s'admeten excepcionalment edificis de fins a 1 sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i la sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i la sostenibilitat i en l'edifici hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
 • Quan les obres consisteixin en actuacions de conservació per danys estructurals greus.

Altres condicionants

 • Cal disposar prèviament de l'informe d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de la rehabilitació amb els documents següents:

a) L'Informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) regulat per la normativa vigent, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

b) El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEEE) diligenciat per l'Institut Català d'Energia.

c) L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat, segons el model normalitzat que consta a l'annex 3 de les bases reguladores.

 • Es poden acollir a aquesta convocatòria les obres de rehabilitació iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013 (data d’entrada en vigor del RD-233/2013, de 5 d’abril, Pla estatal 2013-2016), amb prioritat per a les obres iniciades a partir de l’1 de setembre de 2014 (data d’entrada en vigor de la convocatòria).
 • Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de sis mesos des de la data de notificació de la resolució inicial de concessió de la subvenció.
 • El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Existeixen, però, pròrrogues excepcionals per a determinats casos que es detallen en les esmentades bases.

Actuacions protegibles

 • Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i instal·lacions qualificades com a deficiències greus en l’Inspecció Tècnica de l'Edifici.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o a altres elements comuns qualificades com a greus en l’ITE i que s’executin simultàniament amb les actuacions per la millora de la qualitat i sostenibilitat, excepte pels edificis declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
 • Obres d’adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comuns. No és exigible la qualificació de greu en la ITE.
 • Obres per la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30% sobre la situació prèvia a les actuacions.
 • Obres per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.