Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 25 de setembre

Resolució alcaldia ajornant celebració mesa contractació instal·lació, configuració, posta en marxa, mantenimetn i formaci´en ús d'una infraestructura de servidors, teconologia de virtualització, emmagatzematge centralitzat i còpies de seguretat.

25 de novembre de 2013


Data pub. oficial:25 de novembre de 2013


Descripció

 

 

  

- RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA -

 

 

Que en data 19 de novembre de 2013 finalitzà el termini per a la presentació de proposicions en la licitació per a la contractació del subministrament, en la forma d’arrendament amb opció de compra, instal·lació, configuració, posta en marxa, manteniment i formació en l’ús d’una infrastructura de servidors, tecnologia de virtualització, emmagatzematge centralitzat i còpies de seguretat per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Que en data 20 de novembre s’havia de procedir a la celebració de la Mesa de contractació a la fi de qualificar la documentació inclosa en el sobre núm. 1.

 

Que fins el dia 21 de novembre, atès que la totalitat de les proposicions havien estat dipositades en el servei de correus, no es va disposar d’aquestes a la fi de qualificar la documentació administrativa integrant del sobre núm. 1.

 

Que celebrada la Mesa en data 21 de novembre  de 2013, es detecta que per part d’algun dels licitadors no s’ha aportat la totalitat de la documentació administrativa requerida pel que es procedeix a requerir-li, atorgant-li el termini de 3 dies a fi i efectes de que l’aporti.

 

Atesos els antecedents exposats és obligat modificar el calendari de convocatòria  de la Mesa de  Contractació  inicialment previst

  

Ateses les atribucions en la matèria conforme a l’establert a l’article 53. 1 b) del DL 2/2003.

 

HE RESOLT:

 

 

Primer.- Ajornar la convocatòria de la Mesa de Contractació pel dia 27 de novembre de 2013, a les 11 hores, per l’obertura del sobre núm. 2, i pel dia 5 de desembre de 2013, a les 10 hores, per l’obertura del sobre núm. 3, (inicialment previstes pel dia 25 i 28 de novembre de 2013, respectivament), tot en relació a l’expedient de contractació que es tramita per al subministrament, en la forma d’arrendament amb opció de compra, instal·lació, configuració, posta en marxa, manteniment i formació en l’ús d’una infrastructura de servidors, tecnologia de virtualització, emmagatzematge centralitzat i còpies de seguretat per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Segon.-  Notificar aquesta Resolució als membres de la mesa de contractació, als licitadors i al representants dels grups municipals i donar-ne difusió al Perfil del Contractant.

 

 

Palau-solità i Plegamans,  22 de novembre de 2013

 

                                                                       

L'Alcaldessa                                                  Davant meu,

                                                                         La Secretària

 Teresa Padrós Casañas                          M. Assumpció Rodríguez i Marín               
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica