Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

Comunicació prèvia sense Direcció Tècnica (assabentat)

Descripció

Es la tramitació prèvia necessària per a obtenir autorització a realitzar obres de petita entitat que en cap cas afecten a elements estructurals ni a la distribució de l'habitatge.

 

Obres de la tipología següent:

 • Substitució de paviments , que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici.
 • Obres interiors d'arrebossar, enguixar, pintar i enrajolar fins a 4m. d'alçada i col.locació de fals sostre.
 • Canviar safareigs,sanitaris i aigüeres.
 • Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura ni la distribució interior ni fer obertures (portes i finestres)
 • Obres d'adequació de la façana  (arrebosat i pintura).Excloses les comunitàries i les que impliquen treballs en alçada (per alçades superiors a 2m) i les que es realitzin en edificis catalogats pel seu interés històric-artístic.
 • Instal.lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modifiar obertures
 • Modificacions d'instal.lacions interiors d'habitatges , d'aigüa, gas, electricitat, desguassos, etc. sempre que no afectin elements estructurals. Excloses les comunitàries.
 • Treballs d'ajardinament , amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliqui la modificació del nivell de terres existents.
 • Neteja i desbrossada sense tala d'arbres ni moviment de terres.
 • Realització de rases i cala d'exploració ( excloent els estudis geotècnics) sense moviments de terres
 • Pavimentació parcial de patis, i que no impliqui la modificació de rasants interiors existents.
  Intervencions puntuals en tanques de parcel.la, sense incidència estructural.

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme i Habitatge


Classificació temàtica
Obres


Qui el pot demanar
'Qualsevol persona, física o jurídica, que vulgui realitzar les obres relacionades a l’apartat anterior al terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
Si la sol.licitud de comunicació prèvia sense direcció tècnica la demana una raó social, la persona que la signi caldrà que acrediti llur capacitat per representar-la legalment mitjançant la presentació de l’escriptura de poder, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la documentació que s'indica al apartat de documentació a aportar.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital


Tramitar

 

Recordeu adjuntar a la vostra sol·licitud (Instància Genèrica) els  2 formularis degudament complimentats del apartat: Impresos del tràmit  a més de tota  l'altre documentació requerida pel poder fer el tràmit.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
L'atenció telèfonica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament.


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
Gratuït
Excepte en casos en que hi hagi ocupació de vía pública, en que s'aplicarà la taxa establerta a l'ordenança fiscal
núm.25 vigent:
1 sac de runa 1 metre cúbic 1,65 euros / dia
1 cotenidor de 6 metres cúbics 8,35 euros / dia


Documentació a aportar

 

 • Sol.licitud Comunicació prèvia sense direcció tècnica (FORMULARI que trovareu al apartat: impresos del tràmit).
 • Full de gestió de residus (FORMULARI que trovareu al apartat: impresos del tràmit).
 • Dades del contratista que realitzarà les obres (Nom, NIF, Adreça, telèfon)
 • Còpia de l'impost de Bens Inmobles (Rebut de IBI)
 • 2 fotografies de l'estat actual de la urbanització (vorera, arbres, enllumenat públic, tanques), relatives a la/les parcel.les objecte d'assabentat.
 • 1 fotografia de l'espai, pati exterior, cuina, bany,etc… a on es vol fer l’actuació
 • En cas de que els sacs de runes o contenidors no es puguin situar a l'interior de l'obra o en espais particulars (patis, jardins), o a voreres de més de 3 metres d'amplada, s'haurà d'aportar proposta (foto o plànol ) de situació dels mateixos, per a l'autorització específica pel que fa a les prescripcions del Reglament General de circulació. (Art.22.2  de l'Ordenança Municipal d'Ocupació d'Espais Públics  per Obres)
 • IMPORTANT: Cal que tingeu disponible en una carpeta en el vostra ordinador tota la documentació necesaria que haureu d'adjuntar abans d'omplir la sol·licitud, per agilitzar el tràmit.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud comunicació prèvia sense direcció tècnica

Full de gestió de residus


Normativa

Normes urbanístiques del planejament general de Palau-solità i Plegamans.

Llei 3/2012 de 22 de febrer de 2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya D.L. 1/2010 (TRLUC)


Silenci administratiu
No opera


Informació actualitzada el dia 25/11/2020