Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 30 de juliol

Comunicació prèvia d'obres amb direcció tècnica

Descripció

Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació,rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme i Habitatge


Classificació temàtica
Obres


Qui el pot demanar
El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
L'Atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
Amb caràcter preivi al començament de les obres


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals municipals


Documentació a aportar
 • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat amb les dades i documentació que allà s'assenyala
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica- NIF)
 • Acreditació de la liquidació de les taxes
 • Descripció de les obres (plànol i memòria de les obres a executar)
 • Altres

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

Impresos del tràmit

Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat

Qüestionari tècnic per a comunicació prèvia amb direcció tècnica

Full de gestió de residus

Declaració responsable de tècnic competent


Normativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística•
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

No hi ha resolució


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020