Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 24 de juliol

Comunicació Prèvia de primera ocupació i utilització

Descripció

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme i Habitatge


Classificació temàtica
Obres


Qui el pot demanar
La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
L'atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres d 10.00  a 13:00 hors


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
La comunicació es presenta un cop finalitzades les obres.


Requisits previs

La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:

 • Data de finiment de les obres.
 • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada
 • Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat

Preu / Taxa
Ordenança Fiscal núm. 6, article 6è.1 epígraf 4rt – Taxa per serveis urbanístics.


Documentació a aportar
 • Sol.licitud comunicació prèvia de primera utilització i ocupació.
 • Original certificat final obres
 • Fotografia de l’obra acabada
 • Comprovant d’haver donat d’alta l’habitatge (Model 902)
 • Fotocòpia de la preceptiva llicència d’obres
 • Manual d’ús i manteniment de l’edificació
 • Certificat o Butlletí final d’obra en cas d’haver presentat projecte sobre infrastructures comuns als edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions (edificis plurifamiliars)
 • Plànols modificació projecte visats
 • Altre documentació llicència d'obres

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de comunicació de primera utilització i ocupació

Full d'autoliquidació de taxa de primera utilització i ocupació


Normativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de resolució

No hi ha cap tipus de resposta, per ordenança es pot regular un control per si la comunicació no està bé requerir una esmena.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment adminstratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020