Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 24 de setembre

Exercici del dret de rectificació (LOPD)

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

 

La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

 

Denegació del dret de cancel·lació de les dades
L'Ajuntament podrà denegar la rectificació de les dades:

  • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).
  • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).
  • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).
  • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).
  • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).
  • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).
  • Si ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de drets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Administratius


Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania


Qui el pot demanar
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Fotocòpia del document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui. No obstant, la utilització de signatura electrònica en la tramitació electrònica de la sol·licitud eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent .

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

Termini de resolució

La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Si l'estimació de la sol·licitud no s'acompanya de les dades sol·licitades, l'accés es farà efectiu en un màxim de 10 dies hàbils des de la comunicació d'estimació de la sol·licitud.


En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini sense que de forma expressa s’hagi resolt la petició, l’interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació
Reclamació de tutela de drets, prevista a l’article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades


Informació actualitzada el dia 02/03/2020