Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 30 de juliol

Sol·licitud de complement de pensió no contributiva per a persones que viuen de lloguer

Descripció

Complement adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que no tenen un habitatge propi i resideixen en un habitage de lloguer.


Organisme competent / responsable
Departament de Treball, Afers Social i Families. Direcció General de Protecció Social


Àrea tramitadora
'Centres adscrits al Departament de Treball, Afers Social i Families i a la Direcció General de Protecció Social amb la col.laboració de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament


Classificació temàtica
Ajuts Socials i Habitatge


Qui el pot demanar
Pensionistes de pensió no contributiva que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer.


Internet

Observacions
Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.


 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

Per tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya, cliqueu el següent link:

Complement de pensió no contributiva per a persones que viuen de lloguer

 


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Tot l'any


Requisits previs
 • Tenir reconeguda una pensió no contributiva a la data de la sol·licitud i a la data de resolució del complement
 • No tenir cap habitatge en propietat
 • Ser la persona arrendatària de l’habitatge llogat a la data de la sol·licitud
 • No tenir relació fins al 3er grau amb l'arrendador/a de l’habitatge llogat (pare/mare, fill/a, avi/àvia, nét/a, germà/ana, oncle/tia, sogre/a, gendre/nora besavi/besàvia, besnét/besnéta, cunyat/ada, nebot/oda) ni relació per matrimoni o parella de fet
 • Tenir la residència habitual a l’habitatge llogat
 • S’ha d’entendre que la vivenda és el domicili habitual del pensionista quan es compleixen aquests 2 requisits:
  la vigència de l’arrendament no sigui inferior a un any. Hagi residit durant un període mínim de 180 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer (o un altre mitjà de prova vàlid en dret: rebuts, factures, etc.) on, obligatòriament, figuri la localització de l’habitatge, la identificació de l'arrendador/a i la persona arrendatària i la durada del contracte

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud de complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer (per tramitar per internet Generalitat)

Sol.licitud de complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer (per tramitar presencialment)


Normativa

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Es podrà interposar reclamació prèvia a la via de la Jurisdicció Social, davant d'aquest Servei i dins dels 30 dies següents a la data de recepció.


Altra informació d'interès

El pagament és únic i anual i l'import és de 525 euros. L’ ingrés es fa en el mateix número de compte on es paga la PNC.


Resten excloses d’aquesta prestació per no tenir la consideració de vivenda habitual i/o contracte d’arrendament:
Habitatges tutelats,
Centres residencials,
Habitacions llogades,
Pensions, hotels, hostals, albergs,
Contracte de local i
Contracte d’habitatge per ús diferent a l’habitual (o contracte de temporada) 

Si al mateix habitatge llogat conviuen dos o més perceptors de PNC, només tindrà dret a percebre aquest complement el titular del contracte de lloguer. En cas que hi hagi més d’un titular, només tindrà dret el primer titular del contracte.


Informació actualitzada el dia 03/03/2020