Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

Sol·licitud d'ajut del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Descripció

Facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal, la millora de la qualitat de vida i la integració social de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.


Organisme competent / responsable
Departament de Treball, Afers Socials i Families.


Àrea tramitadora
Ajuntament i Departament de Treball, Afers Socials i Families.


Classificació temàtica
Serveis Socials


Qui el pot demanar
Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i requisits.


Internet

Observacions
Per tramitar electrònicament es requereix un certificat digital vàlid.


Si desitjen tramitar a través de l'àrea de serveis socials de l'ajuntament, cliqueu el botó, i adjunteu la documentació requerida degudament signada electrònicament.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

 

 

 


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar
Segons convocatòria


Termini de la sol·licitut
Segons convocatòria


Requisits previs
 • Empadronament i residència legal.. En cas d'extranjers, TIE, carta verda i passaport vigent (mínim 5 anys de residència).
 • Grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • No poder beneficiar-se d'altres ajus i prestacions.
 • Complir les condicions d'accés de la convocotòria.
 • Acreditar la documentació

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Original o fotocopocia compulsada del DNI/NIF, TIE, carta verda o passaport.                                     
 • Dades bancàries.                                                                                                                                    
 • Certificats compulsat o original de residència, que han de ser com a mínim de 5 anys.    
 • En cas de víctima de violència masclista, una sentencia o acreditació judicial.   
 • Si no tens l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, cal presentar un certificat d'ingressos, prestacions econòmiques de 2016 o un certificat de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de 2016. 
 • Pressupost original o la factura i el rebut original de l'ajut sol·licitat de l'any 2017, signat i segellat per la persona distribuïdora.
 • Documentació específica de les ajudes per a mobilitat.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitut de prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a persones amb discapacitat

Instància Genèrica (descarregar document per tramitació presencial)

Sol.licitud d'ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat.   


Normativa

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
'Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant la persona titular de la Direcció General de Protecció Social.


Altra informació d'interès

En les adaptacions de vehicle, l'import màxim a concedir es de 3.000€ si supera el barem de mobilitat, i de 1.000€ si no el supera. La subvencio màxima per als ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació es de 3.500€, a excepcio dels ajuts de l'accés al vehicle.

 

Per a més informació relativa al tràmit, podeu consultar al web de la Generalitat de Catalunya clicant al link d'Ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)


Informació actualitzada el dia 19/08/2020