Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 24 de setembre

Comunicació de modificació de dades i/o situació de la persona titular de l'expedient de dependència

Descripció

Sol.licitar la modificiació de dades a l'expedient de dependència per: Canvi de domicili de la persona dependent dins del territori Catalunya, canvi d'adreça a l'efecte de notificació, canvi de la persona representant legal o de l'entitat titular, canvi de la persona cuidadora principal, defunció de la persona dependent, ingrés temporal a centre o hospital, canvi de domiciliarió bancària o altres.

 

Si voleu ampliar la informació sobre els serveis i prestacions de suport a les persones amb dependència, si us plau, cliqueu aquí.


Organisme competent / responsable
Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social


Àrea tramitadora
Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de protecció social


Classificació temàtica
Persones amb dependència, Atenció a la ciutadania


Qui el pot demanar
Qualsevol persona titular de l'expedient o persona representant legal o entitat tutelar degudament documentada.


Internet

Observacions
Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.


Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs

Ser titular d'un grau de dependència.


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar

El formulari de modificació de les dades i/o situació de la persona en situació de dependència, la declaració responsable (amb les dades per calcular la seva capacitat econòmica), i la documentació següent: 

  • Acreditació de la representació legal per la qual s’actua.                                                                                                                              
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l’entitat tutelar, si s'escau                
  • Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal.    
  • Informe social                                                                                                                                                                                                                       
  • Altres documents que es considerin adients                

(1) En cas que autoritzeu el Departament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.           

(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, caldrà que aporteu fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona sol·licitant.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model Comunicació de modificació de dades i/o situació de la persona titular de l'expedient de dependència (descarregar document).

Declaració responsable serveis socials (descarregar document)


Normativa

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.


Termini de resolució

Tres mesos a partir de la data de presentació de sol·licitud.


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació
Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.


Altra informació d'interès

L'Administració realitzarà la modificació de les dades que s’han comunicat i realitzarà les comprovacions oportunes, si escau.


Informació actualitzada el dia 19/08/2020