Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 20 de setembre

Sol.licitud de subvenció per empreses i persones autònomes del municipi

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar tots aquells operadors empresarials, comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de les mesures adoptades per a contenir la propagació de la pandèmia del COVID-19, en els sectors següents: bars, restaurants, turisme, estètica, gimnasos, activitats extraescolars i de lleure, sector cultural, mercats i oci nocturn.

 

L’atorgament d’aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció al que el/la beneficiari/ària hagi obtingut

 

Per a més informació consulteu aquí les Bases específiques de la convocatòria.

 

Aquí podeu consultar també les BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL TEIXIT PRODUCTIU DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Palau Avança


Classificació temàtica
Subvencions al teixit empresarial del municipi i persones autònomes


Qui el pot demanar
Petites i mitjanes empreses i persones autònomes amb seu social al municipi de Palau-solità i Plegamans amb qualsevol forma jurídica i amb activitat legalment establerta amb domicili d'activitat a Palau-solità i Plegamans del sectors següents: bars, restaurants, turisme, estètica, gimnasos, activitats extraescolars i de lleure, sector cultural, mercats i oci nocturn.


Internet

Observacions
Les solicitud es presentaran de forma telemàtica dins el termini establert. No s'admetrà cap sol.licitud electrònica abans del termini esmentat a les bases.


Tramitar

Adjunteu el formulari de sol.licitud signat electronicament a la instància genèrica, així com tota la documentació requerida. 

 

OAC 360 baner


Telèfon

Observacions
Per consultes relacionades amb la sol.licitud


Telèfon
938645316


Horari d´atenció

Palau Avança
T.938645316
c/e: ocupacioempresa@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
Des del 23 de Novembre fins el 16 de Desembre del 2020 (ambdós inclosos)


Termini de la sol·licitut
Convocatòria fora de termini


Requisits previs
 • Poden beneficiar-se de la subvenció prevista en aquestes bases, aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial, comercial i/o de serveis a Palau-solità i Plegamans en els sectors següents: bars, restaurants, turisme, estètica, gimnasos, activitats extraescolars i de lleure, sector cultural, mercats i oci nocturn, amb una facturació inferior a 1 milió d’euros en l’exercici econòmic 2019. 
   
   

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Imprès de sol.licitud de subvenció per empreses i persones autònomes del municipi
 • Certificat de situació censal d’Hisenda Pública
 • Full de domiciliació bancària on constin les dades bancàries, segons model annex o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari. Si el titular del compte i del beneficiari no coincideixen caldrà acreditar el vincle amb l’empresa.
 • Si és el cas, les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
 • Per les empreses, compte de pèrdues i guanys de l’any 2019 a efectes d’acreditar la xifra neta de negocis i llibres i registres comptables de l’any 2020 que acreditin la pèrdua d’ingressos respecte els tres primers trimestres de l’any 2019.
 • Per als autònoms la presentació del Llibre de Registre d’Ingressos i el mateix model 130 de l’IRPF dels tres primers trimestres del 2019, i la mateixa documentació referida al mateix període del 2020

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Normativa
 • Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE a les ajudes de mínimes.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, les bases generals d'atorgament de subvencions
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret administratiu i privat

Termini de resolució

Segons indiquen les bases.


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i d eprocediment de les addministracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Consulteu aquí les bases específiques de la convocatòria.


Informació actualitzada el dia 22/12/2020