Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

Comunicació prèvia d'activitats innòcues

Descripció

És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat en comuniquen l’inici a l’ajuntament.

 

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o, si és el cas, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats


Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o bé el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació via telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
La comunicació es presenta un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.


Requisits previs
 • Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:
  • Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
  • Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.
 • Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només la certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

  Tràmits relacionats:

  Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Preu / Taxa
Segons ordenança fiscal vigent


Documentació a aportar

 

 • Comunicació d’acord amb model normalitzat.
 • Documentació acreditativa de la representació, si escau
 • Declaració de responsable del tècnic competent
 • Qüestionari tècnic degudament omplert.
 • Memòria tècnica que inclogui la descripció de l’activitat i els plànols ( emplaçament, planta i secció )  (per duplicat)
 • Si l’activitat pertany als annexos I i II de la Llei d’Incendis, certificat de l’acta de comprovació FAVORABLE.
 • Si l’activitat o l’establiment no estan inclosos als annexos de la Llei d’Incendis i, sí a la taula II de l'Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innòcues i amb Intervenció Municipal en Matèria d'Incendis,  el certificat de l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’administració.
 • Sol·licitud d’inscripció al registre sanitari municipal d’activitats alimentàries, si escau.
 • Declaració de dades que, segons la persona sol·licitant gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació.
 • Declaració responsabe del tècnic competent, en cas que la documentació tècnica (projectes, certificats, etc.) no estigui visada per un col.legi professional.
 • La llicència, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns de domini públic atorgades per administracions diferents de l’ajuntament, si escau.
 • Indicació del número d’expedient de llicència, autorització o concessió relatives a la utilització o aprofitament de béns de domini públic atorgades per l’ajuntament, si escau.
 • Certificacions o llicències específiques que exigeixin les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
 • Dues fotografies de la façana
 • Fotocòpia DNI o NIF del titular i representant
 • Fotocòpia escriptura constitució de la societat amb la fotocòpia dels poders de representant
 • Fotocòpia declaració censal o IAE
 • Fotocòpia contracte d’arrendament,  o bé fotocòpia escriptura de propietat del local
 • Fotocòpia rebut Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat
 • En cas d’haver realitzat obres, cal adjuntar còpia de la llicència i certificat final d’obres, si s’escau.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

 


Normativa

Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innocues i amb Intervenció Municipal en Matèria d'Incendis
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ordenança fiscal municipal num. 7


Termini de resolució

No hi ha resolució.


Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.


Silenci administratiu
No opera


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini de 10 dies per esmenar, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


L'activitat s'incorporarà al pla d'inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control ex post. Si amb la verificació del compliment dels requisits legals es constata l'incompliment de la normativa aplicable, s'iniciarà el procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, regulat a la Llei 16/2015 de de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Tràmits relacionats

Informació actualitzada el dia 13/05/2020