Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 24 de juliol

Llicència d’ocupació de la via pública per a la venda de material pirotècnic

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir la llicència per a poder vendre articles de pirotècnia en parades provisionals al carrer.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats i Via Pública


Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.


Requisits previs
 • No cal complir cap requisit específic

Preu / Taxa
La taxa que estableixi l’ordenança municipal vigent


Documentació a aportar
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 • Autorització de venda expedida per la Subdelegació del Govern.
 • Pòlissa d'assegurança que cobreixi responsabilitat civil.
 • Projecte tècnic de l' activitat a exercir integrat per memòria i plànols, signat per tècnic competent i visat pell col·legi professional corresponent.
 • Plànol d'emplaçament ( que es pot obtenir a l'Ajuntament).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a la presentació de la sol·licitud de manera presencial)


Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

 


Termini de resolució

El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol·licitud.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa del silenci administratiu

 

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020