Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 18 de setembre

Comunicació prèvia d'obertura (FUE 2)

Descripció

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.


Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.


En el cas que s’hagi de presentar la modalitat de “canvi de titularitat” no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències


Classificació temàtica
Activitats i Medi Ambient


Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
La Comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.


Requisits previs
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
 • Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, a la web http://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/QUADRE_Salut_Alimentaria.pdf
 • En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
 • Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

  Tràmits relacionats:

  Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Preu / Taxa
El que estableix la ordenança fiscal


Documentació a aportar
 • Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent
 • Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 • Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”) http://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/QUADRE_Salut_Alimentaria.pdf

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de sol·licitud normalitzada de comunicació prèvia d'obertura

Certificat del tècnic competent

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Normativa
 • Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 • Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats Innocues i amb Intervenció Municipal en Matèria d'Incendis
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Termini de resolució

No hi ha resolució.


Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Silenci administratiu
No opera


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.


Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini de 10 dies per esmenar, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


L'activitat s'incorporarà al pla d'inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control ex post. Si amb la verificació del compliment dels requisits legals es constata l'incompliment de la normativa aplicable, s'iniciarà el procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, regulat a la Llei 16/2015 de de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Tràmits relacionats:

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats


Tràmits relacionats

Informació actualitzada el dia 13/05/2020