Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 24 de juliol

Sol.licitud de llicència de parcel.lació

Descripció

La parcel·lació urbanística, és tota divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient  d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.


Les operacions a què es refereix l'apartat anterior se subjecten a llicència de parcel·lació, o bé han de ser objecte de declaració d'innecessarietat de la llicència per part de l'òrgan municipal competent per a atorgar-la.


L’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el qual la parcel·lació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de reparcel·lació corresponent de conformitat amb les determinacions del planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.


És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme i Habitatge


Classificació temàtica
Urbanisme


Qui el pot demanar
El/s propietari/s de l’edificació o el seu representant.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
L'atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme.


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10.00  a 13:00 hores


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa
La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent


Documentació a aportar
 

Les sol·licituds de llicència urbanística de parcel·lació o de declaració de la seva innecessarietat s’han de presentar amb la documentació següent:

 • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
 • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
 • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 • Plànol topogràfic amb coordenades UTM  de la parcel.la inicial de les parcel.les resultants.
 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de Sol.licitud de llicència de parcel.lació

Full d'autoliquidació de taxes


Normativa
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició és d'un mes.


Silenci administratiu
Positiu, si s'ajusta al planejament


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020